Jste-li vlastníkem nemovitosti, ke které máte pouze papírové výkresy a rádi byste je měli dispozici ve formátu PDF, DWG, můžeme Vám zpracovat digitální podobu těchto výkresů (nemluvím o scanování), případně provést aktualizaci podkladů dle skutečného stavu nemovitosti. Nemáte-li žádné dochované výkresy, technické zprávy, chcete mít nějaký podklad pro jednání na úřadech, pro jedníní na dotace, zpracujeme Vám Zjednodušenou pasportizaci stavby.

Pasport stavby

Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb, vč. novely vyhl. 405/2017 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

 

Ve zkrácené verzi:

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

A.2 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.

b) popis stavby

c) technický popis stavby a jejího technického zařízení,

d) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,

e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

f) ochranná a bezpečnostní pásma,

g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Situační výkresy

C.1 Katastrální situační výkres

C.2 Koordinační situační výkres

D Výkresová dokumentace

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.

Součástí výkresové dokumentace je geodetická část s číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou podle jiného právního předpisu.

 

2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

Zjednodušená dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Zjednodušený situační nákres

D Zjednodušená výkresová dokumentace

 

Ve zkrácené verzi:

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

A.2 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.

b) popis stavby

C Zjednodušený situační náčrt

D Zjednodušená výkresová dokumentace